Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky upravují ochranu osobních údajů při užívání webových stránek www.ak-ulp.cz třetími osobami (klienty), (dále jen „Podmínky“). Před užitím webových stránek www.ak-ulp.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami.

Právní služby naší advokátní kanceláře jsou určeny pro každého návštěvníka našich webových stránek a každého klienta bez ohledu na území, na kterém se aktuálně uživatel nachází.

Kvalita poskytování právních služeb naším klientům do jisté míry závisí i na informacích, které nám klienti poskytuji, anebo které můžeme legálně obdržet pomocí moderních technologií a obchodních praktik.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.ak-ulp.cz je United Legal Partners advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03469531, se sídlem Velkoosecká 773/5, Vinoř, 190 17 Praha 9, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 230982 (dále jen „advokátní kancelář“). Jako správce a zpracovatel Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Naše politika ochrany osobních údajů určuje pravidla, která se týkají:
 1. typů a objemu informací, kterou požadujeme;
 2. druhů a objemu informací, kterou shromažďujeme;
 3. způsobů využívání získané informace;
 4. možnosti, které může získat náš klient při poskytování námi právních služeb.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich právních služeb (např. při objednání naších služeb, nebo při otevření osobního účtu, kdy klient nám poskytuje informace).

Jedná se tak o údaje, které klient nám sdělí při objednání některé z našich služeb:

a dále údaje, které od klienta získáme tím, že používá naše služby:

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů. Bez získání výše uvedených informaci bychom nebyli schopni s Vámi – klientem náležitě komunikovat, a tak bychom ani nebyli schopny poskytovat požadované právní služby.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Nikdy nezatajujeme účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván.

Zpracováváme a uchováváme osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Dodržujeme pravidla povinné archivace údajů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Zajišťujeme ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provedeme likvidaci osobních údajů.

Typy a objem informací, které shromažďujeme.

V procesu interakce s klientem při provádění právních služeb dostáváme od klienta velké množství informací, které by normálně cirkulují ve správě dokumentů a vedení záznamů každého občana a každého podnikatelského subjektu v České republice v souladu s celními obchody.

U občan (fyzických osob) jsou to informace:
 1. pasové údaje (obvykle jsou uvedená v plné moci a v jiných právních dokumentech);
 2. registrační adresa/trvalá adresa (obvykle uvedeno v plné moci);
 3. adresa skutečného bydliště (používá se k odesílání papírových dokumentů (korespondence);
 4. číslo a související údaje bankovního účtu;
 5. jiné potřebné informace, které se používají pro dokumenty o právech a povinnostech klienta podle jeho objednávky právních služeb.
U právnických osoby k takovým informacím mohou patřit:
 1. pasové údaje společníků nebo akcionářů (obvykle jsou uvedeny v zakládajících nebo registračních dokladech);
 2. registrační adresa (sídlo společnosti) (je uvedeno v zakládajících nebo registračních dokladech);
 3. adresa skutečného umístění kanceláře (korespondenční adresa);
 4. číslo a související údaje bankovního účtu;
 5. jiné informace, které se používají pro dokumenty o právech a povinnostech klienta podle jeho objednávky právních služeb.

Jak využijeme získané informace a kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Veškeré získané informace jsou použity pouze pro zákaznický servis a nikdy nebudou poskytnuty třetím osobám, bez ohledu na cíli uvedenými těmito osobami (výjimkou jsou osoby uvedené níže).

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa, správce daně atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Osobní údaje klientů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu klienta.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

www.ak-ulp.cz
kontaktní adresa: Pařížská 20, 110 00 - Praha 1, Česká Republika
e-mail: office@ak-ulp.cz
tel.: +420 703 614 444